Deklaracja dostępności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku

Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • częściowy brak opisów alternatywnych grafik,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Sapryk.
 • E-mail: sekretariat@przedszkole-piensk.pl
 • Telefon: 757786463

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku
 • Adres: Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku
  ul. Bolesławiecka 49
  59-930 Pieńsk
 • E-mail: przedszk@wp.pl
 • Telefon: 757786463

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku, ul. Bolesławiecka 49, 59-930 Pieńsk

Miejsca parkingowe: Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: Do budynku Przedszkola jest 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowania: Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

 • skorzystanie z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy,
 • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
 • wysłanie maila na adres: przedszk@wp.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-21
Data publikacji:2020-09-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Żbikowski
Liczba odwiedzin:6757

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-04-21 12:29:56Andrzej Żbikowskidodano Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegoDeklaracja dostępności