Regulamin Pikniku Rodzinnego

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 czerwca 2024

Regulamin Pikniku Rodzinnego                                     

organizowanego na terenie Przedszkola Publicznego nr 1 

w Pieńsku, dn.07.06.2024 r.

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.przedszkole -piensk.pl oraz na terenie placu przedszkolnego, gdzie odbywa się festyn. 
 2. Regulamin obowiązuje w trakcie trwania wydarzenia w dniu 07.06.2024 r. 
 3. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn. Pojawiając się na festynie – uczestnicy jednocześnie akceptują wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. 
 1. Organizatorem festynu jest Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku. 
 2. Festyn ma charakter otwarty. Wstęp na festyn jest bezpłatny. 
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie pod opieką osób dorosłych (rodziców/opiekunów prawnych) i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.  
 4. Uczestnicy festynu oraz osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na festynie.
 5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 6. Każde z dzieci uczestniczących w festynie jest uprawnione do skorzystania  z wszystkich atrakcji festynu proponowanych przez Organizatora  w godzinach trwania festynu.
 7.  Podczas trwania festynu czynna będzie tzw. Kawiarenka, Garmażerka. Oferta kawiarenki i garmażerki jest odpłatna.  Zakupów można dokonać  do momentu wyczerpania zapasów. 
 8. Atrakcje odpłatne: Loteria Fantowa (każdy los wygrywa)
 9. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy znajduje się na terenie odbywającego się festynu (Kawiarenka). 
 10. Na terenie, na którym odbywa się festyn obowiązuje bezwzględny zakaz: wprowadzania zwierząt, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków innych środków odurzających, wnoszenia wszelkiego rodzaju przedmiotów niebezpiecznych, wzniecania ognia, rzucania przedmiotami, niszczenia krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy, załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone, korzystania  z atrakcji i sprzętów w inny sposób niż wskazany przez osoby, które będą się nimi zajmowały.  
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty uczestnika pozostawione, zgubione lub zniszczone na terenie festynu.
 12. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do przedstawiciela Organizatora festynu. 
 13. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Relacja z festynu wraz ze zdjęciami pojawi się między innymi w mediach przedszkolnych jak i lokalnych. 
 14. Za szkody wyrządzone w trakcie trwania imprezy przez osoby nieletnie/dzieci/osoby trzecie odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 
 15. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

                                                                                                        

                                                                            Dyrektor 

Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-06-06
Data publikacji:2024-06-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:nauczyciel
Liczba odwiedzin:88